A A A

Postanowienia ogólne

 • 1
 • Fundacja „X”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 23.03.2017 r. , stanowiąc instytucjonalne rozwinięcie prowadzonej przez Fundatora działalności w zakresie kultury, sztuki oraz ekologii.
 • Fundacja „X” działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z postanowieniami niniejszego statutu.
 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 • Fundacja może posługiwać się wyłącznie nazwą „X”.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.
 • Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez fundację bądź dla samej Fundacji.
 • Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
 • Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem woj. podlaskiego. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.
 • Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 • 2
 • Celem Fundacji jest działalność w zakresie kultury, sztuki oraz ekologii, polegająca na popieraniu wszechstronnego rozwoju społeczeństwa,
  a zwłaszcza działalności kulturalnej, społecznej, informacyjnej, naukowej
  i oświatowej.
 • Fundacja realizuje swoje cele przez:

- organizację i prowadzenie ośrodka kultury oraz placówek zajmujących się edukacją kulturalną, artystyczną oraz ekologiczną,

- tworzenie miejsc służących rozwojowi intelektualnemu i artystycznemu,

- promowanie sztuki niekomercyjnej,

- organizację warsztatów, plenerów, kursów, szkoleń, konferencji i innych form służących realizacji celów Fundacji,

- umożliwianie dostępu do wydarzeń kulturalnych osobom z grup dyskryminowanych,

- organizację imprez kulturalnych w wymiarze zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym,

- organizowanie różnych form turystyki z naciskiem na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,

- skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,

-  współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

- umożliwianie kontaktu z autorytetami w dziedzinie kultury i nauki,

- ułatwienie dostępu do ważnych wydarzeń artystycznych oraz wiedzy na ich temat,

- przeprowadzanie konkursów, przesłuchań i plebiscytów,

- promowanie młodzieży wybitnie zdolnej,

- wspieranie rzeczowe, finansowe i organizacyjne młodych środowisk twórczych,

- organizację aukcji, koncertów i innych imprez charytatywnych,

- wspieranie inicjatyw kulturalnych,

- wspieranie regionalnych ruchów społeczno - kulturalnych,

- organizację przedsięwzięć kulturalnych wskazujących na wielokulturowość regionu,

- prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej,

- organizację wolontariatu,

- aktywizację młodzieży na rzecz promocji miasta Białegostoku i regionu Podlasia oraz na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych,

- gromadzenie dzieł sztuki oraz materiałów edukacyjno – artystycznych,

- upowszechnianie w internecie, środkach masowego przekazu, audycji radiowych lub telewizyjnych, materiałów filmowych, artykułów prasowych, reportaży, wywiadów w prasie, radiu i telewizji za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,

- organizację i udział w akcjach społecznych,

- przeciwdziałanie patologiom,

- działalność wydawniczą,

- inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

3) Fundacja może prowadzić działalność samodzielnie bądź we współpracy
z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

4)  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, która jest zbieżna z celami Fundacji. 

5) Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się
z inną Fundacją.

 1. a) Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 2. b) Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.

6)  Fundacja może zatrudniać pracowników przez zawieranie umów o pracę bądź umów cywilno – prawnych.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

 • 3

1) Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł, środki finansowe, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne (w tym prawa autorskie), środki trwałe oraz inne aktywa nabyte przez Fundację.

 

2) Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

- funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

- funduszy Unii Europejskiej;

- funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej

- dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

- darowizn, subwencji oraz spadków krajowych i zagranicznych,

- dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
w szczególności z papierów wartościowych, odsetek bankowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

- dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

- dochodów z prowadzenia statutowej działalności odpłatnej.

 

3) Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4)  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą po uaktualnieniu wpisu w KRS.

5) Dochód z działalności Fundacji w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

6) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5)  Fundacja nie ma prawa do podejmowania działań polegających na:

 1. a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do członków lub pracowników
  oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo
  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”;
 2. b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji oraz pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

 

ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI

 • 4
 • Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

 • 5

1) Zarząd Fundacji składa się co najmniej z 3 do 5 osób, w tym Prezesa
i Wiceprezesa Zarządu i jest powoływany przez Fundatora na czas nie oznaczony.

2) Fundator może pełnić funkcje Prezesa Zarządu Fundacji lub członka Zarządu Fundacji

3)  Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić
tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Fundator
4)  Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania.

5) Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

 1. a) złożenia rezygnacji,
 2. b) zaistnienia przyczyn uniemożliwiających należyte wypełnianie sprawowanej funkcji,
 3. c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
 4. d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 5. e) działania na szkodę Fundacji
 6. f) Fundator ma prawo odwołania członka Zarządu w każdym czasie w przypadku zaistnienia powyższych przyczyn

6)  Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy
o pracę bądź umowę cywilno – prawną.

 

 • 6

1)  Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. b) uchwalanie rocznych planów finansowych,
 3. c) uchwalanie regulaminów,
 4. d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
 5. e) sporządzanie sprawozdań,
 6. f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych
  do kompetencji innych organów,
 7. g) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 8. h) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania,
 9. i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

2)  Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

3)  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
  a) W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków       Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

4)  Decyzję w sprawie likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

5) W razie likwidacji Fundacji, funkcję Likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji.

6) W wypadku likwidacji Fundacji przeznacza się pozostające po niej środki majątkowe na cele, którym Fundacja służyła.

7) Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

Postanowienia końcowe

 • 8

1)  Zarząd Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów.

2)   W sprawach nie unormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne właściwe przepisy prawa.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież