A A A

Regulamin konkursu fotografii przyrodniczej

"Kraina Guliwera”

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Zwierz Podlaski w ramach festiwalu "Sztuka w Naturze" 2022

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny

 

Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych miejsc Podlasia ukazująca piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych ochroną – parki krajobrazowe i narodowe.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie lub amatorsko.W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo, wstępni i rodzeństwo członków Komisji Konkursowej.

 1. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, własnego autorstwa, które nie były nagradzane ani wyróżnione w innych konkursach fotograficznych oraz nie były publikowane w dziennikach, czasopismach, pismach oraz innego rodzaju publikacjach natury profesjonalnej, z wyłączeniem mediów społecznościowych.

 2. Wymagania techniczne:

  1. pliki o minimalnej długości dłuższego boku 3000px (lub wielkość natywna z aparatu)

  2. proporcje boków 3:2 zdjęcia,

  3. orientacja pozioma,

  4. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,

  5. prace należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

Prace konkursowe należy zgłaszać na adres:fundacjax@wp.pl od dnia ogłoszenia konkursu do 1 maja 2022 r.
Prace należy załączyć do wiadomości e-mail, lub przekazać przy pomocy internetowych platform służących do przesyłania plików (WeTransfer, dysk google itp...)

Nadesłane zgłoszenia zostaną zakodowane poprzez nadanie każdemu z uczestników kodu według klucza ustalonego przez Organizatora. Prace oceniane będą anonimowo, tj. komisja konkursowa nie będzie posiadała wiedzy, jakiego autora prace ocenia.


Do zadań Komisji należy rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

Komisja dokona oceny
Prac według następujących kryteriów:
a) pomysł
b) kreatywność
c) technika wykonania zdjęcia

W ramach Konkursu, komisja dokona wyboru prac wytypowanych do nagrodzenia.

Komisja w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do autorstwa zgłoszonej Pracy może podjąć decyzję o niedopuszczeniu Pracy do Konkursu.

Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

 2. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom etycznym fotografii przyrodniczej.

 3. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 4. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.

 5. Wernisaż wystawy pokonkursowej będzie miał miejsce w Skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa związanych z pracami zgłoszonymi przez uczestników Konkursu.
  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczących praw autorskich do zgłoszonych prac.
  Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia o których mowa w w/w punktach ponoszą Uczestnicy Konkursu.

 6. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Fundacja Zwierz Podlaski. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 7. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 9. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

 10. sprostowania danych,

 11. usunięcia danych,

 12. ograniczenia przetwarzania danych,

 13. przenoszenia danych,

 14. wniesienia sprzeciwu,

 15. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 16. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

 17. imię i nazwisko,

 18. adres e-mail,

 19. numer telefonu.

 20. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

 21. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),

 22. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 23. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 24. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 25. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

 26. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty zakończenia konkursu.

 27. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

 28. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

 29. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

 30. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 31. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 32. Więcej informacji na stronach: www.zwierzpodlaski.org podstrona GULIWER,

  profilu Facebook: www.facebook.com/FundacjaZwierzPodlaski, www.facebook.com/sztukawnaturze

   

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież